ประกาศ กองทุนอาจารย์เจเนวีฟคอลฟีลด์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประกวดเรียงความ

ขนาดตัวอักษร

-A A +A
หมวดบทความ: 

 ด้วยคณะกรรมการกองทุนอาจารย์เจเนวีฟคอลฟีลด์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในวาระครบ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย โดยจัดการประกวดเรียงความเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์เจเนวีฟคอลฟีลด์ผู้ให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย โดยกำหนดหัวข้อ “80 ปีการศึกษาคนตาบอดไทย ความภาคภูมิใจและความคาดหวังต่อไปในอนาคต” โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
 1.แนวทางการพัฒนาการศึกษาของคนตาบอดไทยที่ผ่านมา จากอดีตถึงปัจจุบัน
 2.ความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม
 3.ความคาดหวังต่อไปในอนาคต
 4.ความประทับใจในคุณูปการของอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์
กติกามีดังนี้
 1.กำหนดเนื้อหาสาระ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือเป็นอักษรเบรรล์ไม่เกิน 5 หน้า กระดาษ A4
 2.ส่งบทเรียงความทางอีเมลล์ orachun.t2013@gmail.com หรือสำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพฯ เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
 3.กำหนดสิ้นสุดรับบทเรียงความภายใน 30 พฤศจิกายน 2562
 4.ประกาศผลในวันรำลึกมิสคอลฟีลด์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 5.กำหนดรางวัล ชนะเลิศได้รับเงินสด 2,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 1,500 บาท รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท
 
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
คณะกรรมการกองทุนอาจารย์เจนีวีฟคอลฟิลด์